Pest Megyei Igazságügyi Hivatal
Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
1134 Budapest, Kassák L. u. 69-71.Tel.: 450-25-92 Fax: 450-25-91
e-mail:HernekA@pjsz.gov.hu 1554Budapest.Pf. 7.


Ikt.szám: 2006.Ig.5.6.-10

Tisztelt Jegyző Úr!

A Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata részéről szeretném ezúton
tájékoztatni a hivatal muködéséről.

Ismeretes, hogy a 144/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet a hatósági jellegű igazságügyi feladatok
koncentrált ellátása érdekében egy új hivatalt hozott létre Központi Igazságügyi Hivatal ( KIH )
elnevezéssel. Ennek megfelelően a mi szervezetünk neve is Pest Megyei Igazságügyi Hivatalra
változott. Ennek az új szervezetnek az eddigi pártfogói és jogi segítségnyújtó feladatok mellett a
bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV,
törvényben meghatározott új feladatok is hatáskörébe tartoznak.

Az elkövetkezendő hetekben hivatalunkat még két szervezeti változás fogja érinteni:

-Hamarosan Budára, a XI. Hauszmann Alajos utca 1-3. szám alá költözünk. ( Ennek időpontja
még nem végleges, az új elérhetőségi pontokról -cím, telefon, postafiók stb. -külön értesítést
fogok küldeni. )

Ügyfélfogadásunk változatlan:

hétfői napokon reggel 9 és 13 óra,

szerdai napokon délután 13 és 18 óra között

fogadjuk az ügyfeleket.

Továbbá mellékelten megküldjük tájékoztatónkat szíves felhasználásra.

Budapest, 2006, január 16.
Tisztelettel:

Dr.Tóth Judit
osztályvezető
 

Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatója a jogi segítségnyújtás igénybevételének feltételeiről

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény biztosítja a szociálisan rászorulók számára, hogy - a törvényben meghatározott körben és formában - 2004. április l-tól jogaik érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához szakszerű jogi segítséget kapjanak. Az Igazságügyi Minisztériumnak a megyeszékhelyeken felállított jogi segítségnyújtó hivatalai bírálják el a segítségnyújtás iránti kérelmeket. Az ügyfél a Hivatal által kiadott engedélyező határozattal veheti igénybe mindazon jogi segítők szolgáltatását, akik a jogi segítői névjegyzékbe bejelentkeztek.

Milyen ügyekben nvújtható támogatás?

 

A jogi segítő kizárólag peren kívül ad tanácsot, illetve szerkeszt beadványt, egyéb iratot minden olyan jogvitás ügyben, amelyben a későbbiekben per lefolytatására kerülhet sor (szükség esetén a keresetlevelet is elkészíti), illetve jogi felvilágosítást, tanácsot ad a mindennapi megélhetést érintő kérdésekben (birtokháborítás, lakhatási, hagyatéki, munka-és foglalkoztatási, hatósági, szabálysértési, közüzemi tartozás ügyek, stb).

Kizárt a támogatás például vám, vállalkozási, hitelügyekben, valamint ingatlan adásvételi szerződésekben, ez utóbbi alól kivéve a lakhatást szolgáló ingatlan elidegenítésére vagy megterhelésére vonatkozó tanácsadást .

Ki tekinthető rászorultnak. és a rászorultság mértékétől függően milyen támogatásban részesíthető? 1) A jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam viseli a kövező esetekben:

a) Jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül az, aki rendszeres szociális segélyben, közgyógyellátásban részesül,

egészségügyi szolgáitatásra való jogosultságát állapították meg, átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,

továbbá a menekült, a menedékes, illetve a menekültkénti vagy menedékeskénti elismerését kérő

személy.

b) Akiknél a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2006-ban 25.800 forintot)

2)     A jogi szolgáltatás megfizetésének a díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra megelőlegezi azoknak a rászorulóknak az esetében, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbér összegét (2006-ben 62.651 forint) Ebben az esetben az ügyfél a visszatérítendő összegről és a visszafizetés határidejéről értesítést kap.

Hol és milven formában terjeszthető elő a támogatás iránti kérelem?

 

A kérelmet a félnek - az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével, valamint a szükséges mellékIetekkel - a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) hivatalnál kell személyesen benyújtania, vagy postán megküldenie. A nyomtatvány beszerezhető a megyei (fővárosi) hivatalokban, illetve letölthető a világhálóról (www.im.hu). A kérelem előterjesztése illeték- és díj mentes.

A jogi szolgáltatás igénybevétele

 

Fontos tudni, hogy a jogi szolgáltatást (tanácsadás, iratszerkesztés) nem a megyei hivatalok nyújtják, hanem a jogi szolgáltatási névjegyzékbe felvett jogi segitők (ügyvédek, közjegyzők, egyetemi oktatók, társadalmi szervezetek).

Az engedélyező határozat birtokában az ügyfél megkeresi az általa kiválasztott jogi segítőt A jogi segítői névjegyzék az Interneten, az Igazságügyi Minisztérium honlapján (www.im.hu) olvasható. Természetesen a megyei (fővárosi) hivatalok is bármikor tájékoztatást adnak a névjegyzékben szereplő jogi segítőkrőI. A jogi segítség gyors és hatékony intézése érdekében feltétlenül indokolt a jogi segítővel előzetesen időpontot egyeztetni.

 

A kérelem benyújtásának helye:

Pest Megyei Igazságügyi Hivatal

A hivatal Jogi segítségnyújtó Osztályának címe:        1134 Budapest Kassák Lajos u. 69-71.

Levelezési cím: 1554 Budapest, Pf. 7.

Telefonszáma: 06-1-450-2592

Ügyfélfogadási ideje: Hétfő :9-13 és Szerda :13-18 óráig

Megtisztelő bizalmukat előre is köszönve:

Központi Igazságügyi Hivatal

2006.január